Regulamin zakupów
Spis treści
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje pojęć
III. Konto Klienta
IV. Zamówienia
V. Zmiany w zamówieniu
VI. Dostępność towarów
VII. Dostawa towaru
• Dostawa towaru – Polska
– Przedsiębiorca

• Dostawa towaru – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)
VIII. Śledzenie przesyłki
• Śledzenie przesyłki – Polska
• Śledzenie przesyłki – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)
IX. Koszt dostawy
• Koszty dostawy – Polska
• Koszty dostawy – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)
X. Zwroty towaru – odstąpienie od umowy
• Przedsiębiorca
XI. Płatności
• Płatności – Polska
• Płatności – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)
XII. Reklamacje
• Przedsiębiorca
XIII. Gwarancja
XIV. Rabaty
XV. Mobilna wersja sklepu internetowego
XVI. Postanowienia końcowe
Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.wyposazeniemagazynowe.pl
Firma MARGO Wyposażenie Magazynowe Sp z O.O. Z siedziba Puławy,ul. Dęblińska 6a

I Postanowienia ogólne
1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.wyposazeniemagazynowe.pl prowadzony przez MARGO Wyposażenie Magazynowe Sp z O.O.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz za granicą.
6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
7) Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
8) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
9) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa asortymentu związanego z wyposażeniem przedsiębiorstw produkcyjnych, magazynów, biur, hal, basenów, firm handlowych oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
10) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r
11) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego

Definicje pojęć
1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wyposazeniemagazynowe.pl
6. SPRZEDAWCA – MARGO Wyposażenie Magazynowe Sp z O.O
7. USŁUGODAWCA – FirmaMARGO Wyposażenie Magazynowe Sp z O.O.
8. KLIENT –osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie.

10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, fax-em w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia.
12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;
16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
18. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia, oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
19. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
20. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT.

22. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.
23. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.
24. KOSZYK – elektroniczna forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.
25. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony produkt lub produkty zakupione przez Kupującego
26. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba odbiera produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
27. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
28. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.
29. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
30. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
31. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
32. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
33. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w sklepie internetowym.

Moje konto
1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.
5. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient ma możliwość śledzenia swoich zamówień, jak również dokonywania zmian danych bilingowych, adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji.
6. Klient może również usunąć swoje konto.
Zamówienia
1. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z krajów Unii Europejskiej. Zamówienia mogą składać tylko Przedsiębiorcy.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do ich realizacji Sklep internetowy przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-13
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez: sklep internetowy, e-mail oraz faks. W trosce o bezpieczeństwo zamówień, jak również ich poprawność, nie są przyjmowane zamówienia telefoniczne.
4. Zamówienia przez sklep internetowy: najszybszy sposób składania zamówień. Produkty można wyszukiwać przeglądając kategorie produktów lub korzystając z wyszukiwarki. Po wybraniu produktu należy przejść na jego stronę poprzez kliknięcie na jego nazwę. Można również włożyć produkt bezpośrednio do koszyka, używając przycisku „dodaj do koszyka”. Koszyk sklepowy służy do przechowywania zakupów do czasu „podejścia do kasy”, czyli do momentu finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. Każdy towar, który klient zamierza kupić, należy uprzednio włożyć do koszyka. Zawartość koszyka można modyfikować w dowolnej chwili przed finalizacją zamówienia. Każdy produkt można usunąć z koszyka klikając symbol „x” w kolumnie „Usuń”. Pole „Ilość” służy zwiększaniu lub zmniejszeniu liczby sztuk wybranego produktu. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient wybiera dogodną formę dostawy i płatności oraz wpisuje dane do faktury i adres, na który ma być wysłane zamówienie. Uwagi związane z zamówieniem można wpisać w polu „Uwagi do zamówienia”. Całość trzeba zatwierdzić używając znajdującego się na dole strony przycisku: „Przejdź do potwierdzenia”. Klient przechodzi na stronę „Potwierdzenie zamówienia”, na której może sprawdzić poprawność danych i dokonać ewentualnych poprawek w zamówieniu. Aby sfinalizować zamówienie, Klient musi wcisnąć przycisk „Zamów”. Po zakończeniu procesu zamawiania i otrzymaniu zamówienia sklep internetowy wysyła na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
5. Zamówienia wysłane w wiadomości e-mail: w treści wiadomości Klient powinien podać: nazwę, adres i NIP (dotyczy przedsiębiorców), adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby), nazwy zamawianych produktów, kody produktów, liczbę produktów, ceny netto produktów, wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz kontakt do Klienta: adres e-mail i numer telefonu.
6. Zamówienia zożone telefonicznie dotyczą tylko stałych klientów.
7. Po złożeniu zamówienia drogą e-mail lub poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie internetowym. Następnie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień płatnych przelewem drogą mailową wysyłane są szczegóły dotyczące płatności.
8. Zamówienia telefoniczne będą potwierdzane przez pracowników firmy MARGOmailowo.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną, o którym mowa w pkt 7 i 8 powyżej jest momentem zawarciem umowy.
10. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie zł polski lub euro. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już realizowanych.
11. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto, chyba że dostępność towarów stanowi inaczej. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni zamówienie zostaje anulowane.
12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta, może za jego zgodą spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
14. Sprzedawca może odmówić Przedsiębiorcy realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, o których niezwłocznie Przedsiębiorca zostanie powiadomiony.

Zmiany w zamówieniu
1. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy, zamówionych towarów, w sposobie płatności, zmian danych do wystawienia faktury oraz anulować zamówienie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W celu dokonania zmian w zamówieniu prosi się Klienta o kontakt z Biurem Obsługi Klienta poprzez adres e-mail info@wyposazeniemagazynowe.pl lub pod numerem tel.: +48 570 718 516 , przy czym w każdym przypadku, by uniknąć pomyłek i w trosce o bezpieczeństwo, prosi się Klienta o przesłanie zmian w zamówieniu e-mailem lub faksem.
Dostępność towaru
Towary oferowane w sklepie internetowym mają następujące statusy dostępności:
• Wysyłamy w 24h – zamówienie na ten produkt złożone w danym dniu do godziny 12.00 może być wysłane w ciągu jednego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.
• Wysyłamy w 2-8dni – zamówienie na ten produkt złożone w danym dniu do godziny 12.00 może być wysłane w ciągu dwóch do 8dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
• Wysyłamy do 14 dni – zamówienie na ten produkt złożone w danym dniu do godziny 12.00 może być wysłane w ciągu do czternastu dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
• Wysyłamy do 21 dni – zamówienie na ten produkt złożone w danym dniu do godziny 12.00 może być wysłane w ciągu do dwudziestu jeden dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
• Czas realizacji: zapytaj sprzedawcę – Sprzedawca oczekuje na dostawę towaru i prosi o kontakt w celu ustalenia możliwego terminu wysyłki do klienta.

Dostawa towaru
Dostaw towaru – Polska

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy.
3. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
4. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
Przedsiębiorca
1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy kurierskie: DHL Express Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., lub Pocztą Polską . Dostawa następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki w sposób szczegółowo określony w punkcie ŚLEDZENIE PRZESYŁKI.
2. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Kurier powinien poczekać aż odbiorca upewni się, że towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić czy:
paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmą firmową i czy taśma nie jest przerwana
paczka i jej zawartość nie są uszkodzone.
4. Jeżeli odbiorca stwierdzi, że opakowanie jest zniszczone (np. karton jest rozdarty, zgnieciony, folia ochronna jest porwana) lub paczka nie jest oryginalnie zapakowana (np. opakowanie oklejone jest inną taśmą lub taśmy są uszkodzone), koniecznie trzeba sprawdzić zawartość.
5. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu, Klient ma obowiązek spisania w obecności kuriera, który dostarczył zamówienie, protokołu reklamacyjnego i skontaktowanie się ze sklepem internetowym. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail info@wyposazeniemagazynowe.pl lub zadzwonić pod numer tel.: +48 570 718 516

1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy kurierskie: DHL Express Sp. z o.o.,, DPD Polska Sp. z o.o., lub PEKAES S.A. Dostawa następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki w sposób szczegółowo określony w punkcie ŚLEDZENIE PRZESYŁKI.
2. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone.
3. Klientom zaleca się w miarę możliwości sprawdzenie stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokółu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą info@wyposazeniemagazynowe.pl lub zadzwonić pod numer tel.: +48 570 718 516

Dostaw towaru – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)
1. Dostawy na terenie UE realizuje firma kurierska UPS. Dostawa następuje w ciągu 7-11 dni roboczych po nadaniu przesyłki.
2. Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Kurier powinien poczekać aż odbiorca upewni się, że towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Odbierając przesyłkę należy sprawdzić, czy:
paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmą firmową i czy taśma nie jest przerwana
paczka i jej zawartość nie są uszkodzone.
3. Jeżeli odbiorca stwierdzi, że opakowanie jest zniszczone (np. karton jest rozdarty, zgnieciony, folia ochronna jest porwana) lub paczka nie jest oryginalnie zapakowana (np. opakowanie oklejone jest inną taśmą lub taśmy są uszkodzone), koniecznie trzeba sprawdzić zawartość.
4. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu, Klient ma obowiązek spisania w obecności kuriera, który dostarczył zamówienie, protokołu reklamacyjnego i skontaktowania się ze sklepem internetowym. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail info@wyposazeniemagazynowe.pl lub zadzwonić pod numer tel.: +48 570 718 516
Śledzenie przesyłki

Śledzenie przesyłki – Polska
1. W dniu wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość z numerem listu przewozowego oraz informacją, który podmiot realizujący dostawę dostarczy towar. Umożliwia to sprawdzenie, gdzie aktualnie znajduje się paczka.
2. W celu sprawdzenia, gdzie znajduje się przesyłka, należy przygotować numer listu przewozowego paczki, który podaje się konsultantowi infolinii lub wpisuje się w odpowiednie pole na stronie internetowej firmy przewozowej.
3. Dane kontaktowe do podmiotów realizujących dostawy:

DHL: Sprawdź status przesyłki na stronie www.dhl.com.pl lub zadzwoń na infolinię tel.: 42 634 53 45.

GLS: Sprawdź status przesyłki na stronie www.gls-group.eu lub zadzwoń na infolinię tel.: 46 814 82 20.

PEKAES: Sprawdź status przesyłki dzwoniąc do najbliższego oddziału PEKAES www.pekaes.pl.

Śledzenie przesyłki – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)

1. Paczki dostarczane są przez firmę kurierską GLS. W dniu wysłania zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość z numerem listu przewozowego. Dzięki temu może sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się przesyłka.
2. W celu uzyskania informacji za pośrednictwem strony internetowej należy wprowadzić w polu monitorowania przesyłki numer lub numery sprawdzanych paczek. Aby uzyskać informacje na temat paczki za pośrednictwem infolinii, należy przygotować numer paczki i podać go konsultantowi.

GLS:Sprawdź status przesyłki na stronie www.gls-group.eu.

Koszt dostawy

Kosz dostawy – Polska
1. Dostawa gratis – Klient na terenie Polski, który złoży zamówienie za min. 5500zł netto waga do 30kg nie ponosi kosztów dostawy.
2. Koszt przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej uzależniony jest od wagi paczki oraz wybranej formy płatności i jest podawany przy składaniu zamówienia.
3. Cennik dostaw na terenie Polski dla zamówień, których wartość nie przekracza 1500 zł netto Waga paczki do 30 kg.
Zamówienia płatne przy odbiorze / Pobranie – 133,00 zł netto
Pozostałe formy płatności – 50,00 zł netto
4. Koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji. Koszt dostawy może być wliczony w cenę zamawianych produktów. Klient proszony jest o wpisanie informacji o zmianie sposobu rozliczenia kosztów dostawy w uwagach podczas składania zamówienia.

Koszt dostawy – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)

1. Koszty przesyłek do państwa Unii Europejskiej w rozbiciu na poszczególne kraje, w celu uzyskania wyceny należy wysłać zapytanie z dokładnym adresem na e-mail info@wyposazeniemagazynowe.pl

2. Koszt dostawy na fakturze VAT doliczany do ceny produktów.
Zwrot towaru – odstąpienie od umowy
Przedsiębiorca
1. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz dokumentację.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcom w następujących przypadkach:
•meble biurowe i wszystkie wyroby z płyt
•meble metalowe i wszystkie wyroby z metalu
• maty higieniczne i elementy sorbcyjne
• towary których po otwarciu nie można zidentyfikować jako nowych
• czyściwa
• podkłady medyczne
•towary na specjalne zamówienie, tj inne niż w sklepie internetowym
• chemia gospodarcza
• chemia profesjonalna
• surowce chemiczne
• rękawice
• wszystkie towary sprowadzane na zamówienie klienta

3. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy, tak jak i rozpakowane towary. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy.
4. W celu dokonania odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego drogą mailową na info@wyposazeniemagazynowe.pl lub zadzwonić pod numer tel.: +48 570 718 516 poinformować o chęci zwrotu towaru.
5. Następnie należy wypełnić „Formularz zwrotu” (załącznik w formacie: PDF do edycji lub JPEG) i przesłać go na adres e-mail info@wyposazeniemagazynowe.pl
6. Paczka powinna zawierać:
• Zwracane produkty
• Wypełniony „Formularz zwrotu”
• Kopię faktury VAT
• Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu).
7.

1)Zwracany towar Klient powinien przekazać na adres:
Margo Wyposażenie Magazynowe Sp z O.O.
Dęblińska 6a,24-100 Puławy

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Klienta  wraz z produktem, dostępnym również na stronie sklepu lub w innej formie, zgodnie z ustawą
Wzór oświadczenia do pobrania:
• załącznik w formacie PDF:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy + Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (1 plik)
• komplet załączników w JPEG:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy + Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (2 pliki).
3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4) Sprzedawca potwierdza Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6) Klient ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7) Klient zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
8) Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Konsumenta lub w inny sposób ustalony przez strony.
b) w przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
c) Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 8 powyżej.
10) Klient, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Klienta  przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12) Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1
13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14) Klientowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach klienta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k) zawartej na drodze aukcji publicznej.
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Płatności
Płatności – Polska
1. Dopuszczalne formy płatności za zamówienia to:

o płatność przy odbiorze / za pobraniem – za zamówienie Klient płaci kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki,jeżeli sprzedawca wyrazi zgodę
o płatność przelewem / przedpłata – za towary Klient płaci przed realizacją zamówienia. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.
o odroczony termin płatności – za zamówiony towar Klient płaci w ciągu 7 dni. Odroczona płatność przeznaczona jest dla szkół i jednostek organizacyjnych sfery budżetowej. Towar wysyłany jest do Klienta po weryfikacji zamówienia.
2. Klient, będący Przedsiębiorcą w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, w przypadku złożenia zamówienia na produkty marki Franke ma możliwość zapłaty poprzez wskazane formy płatności: płatność przelewem / przedpłata lub Paypal, Payu.
3. W poleceniu przelewu w celu ułatwienia powiązania płatności z zamówieniem należy wpisać numer zamówienia lub numer faktury proformy.
4. Sklep internetowy przyjmuje płatności w walucie polski zł.
5. Do każdego zamówienia Sklep internetowy wystawia fakturę VAT.
6. Dane do przelewu dla płatności przelewem:

Płatności – Unia Europejska (z wyłączeniem Polski)
1. Klienci mogą realizować płatności w następujący sposób:

o płatność przelewem / przedpłata – płatność przed realizacją zamówienia na podstawie faktury proforma. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.
2. Do każdego zamówienia Sklep internetowy wystawia fakturę VAT w języku Polskim
3. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie Polskiej w kwotach netto.
4. W poleceniu przelewu w celu ułatwienia powiązania płatności z zamówieniem należy wpisać numer zamówienia lub numer faktury proformy.
5. Sklep internetowy nie przyjmuje płatności w walutach obcych,chyba,ze po uzgodnieniu.
6. Dane do wpłat przekazywane są po uzgodnieniu zamowienia

Reklamacje
Przedsiębiorca
1. Na wszystkie oferowane przez Sklep internetowy towary Przedsiębiorcom przysługuje 1 rok rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Bezpłatna gwarancja na oferowane przez Sklep internetowy artykuły zależy od ich producentów i dystrybutorów.
2. W okresie gwarancji problemy techniczne są rozpatrywane przez autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych lub na ich stronach internetowych. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem Sklepu internetowego, który przekazuje go do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora. Pośrednictwo wydłuża czas naprawy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
– skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową info@wyposazeniemagazynowe.pl lub zadzwonić pod numer tel.: +48 570 718 516 w celu zgłoszenia powstałego problemu.
– wypełnić „Formularz reklamacji” (załącznik w formacie: PDF do edycji, JPEG) i przesłać go na adres e-mail info@wyposazeniemagazynowe.pl

Paczka powinna zawierać:

o Reklamowany produkt zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie.
o Wypełniony „Formularz reklamacji”
o Kopię faktury VAT
o Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu)
4. Gwarancja zostanie rozpatrzona w terminie do 90dni, a gdyby to nie było możliwe, Sklep internetowy poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy gwarancja zostanie rozpatrzona. Może to nastąpić tylko po wydaniu opinii serwisu danej marki, stwierdzającej usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego produktu.
5. Klient zobowiązany jest wysłać towar do magazynu Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem ani takich, o których nie został uprzedzony.
6. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio przechowywane lub złożone, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane, pielęgnowane przy pomocy niewłaściwych metod lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, rozdarć, nacięć, rys i zadrapań lub innego rodzaju uszkodzeń mechanicznych , wszystkie towary podlegają przed podjęciem działań gwarancyjnych -ekspertyzie
GWARANCJA
1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale X Reklamacja – Rękojmia.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.
RABATY
Klientom sklepu internetowego udzielane są następujące rabaty:
Rabaty jednorazowe
Klientom niezarejestrowanym dokonującym zakupów w sklepie udzielny jest rabat od wartości zamówienia:
– Wartość zamówienia przekracza 20000 zł brutto: rabat w wysokości 1%
– Wartość zamówienia przekracza 50000 zł brutto: rabat w wysokości 2%
– Wartość zamówienia przekracza 100000 zł brutto: rabat w wysokości 3%
Rabat naliczany jest automatycznie, a jego wysokość podawana jest w podsumowaniu zamówienia.
Rabaty dla stałych klientów
Aby skorzystać z rabatu dla stałych Klientów konieczne jest rejestracja w sklepie (posiadanie konta). Wartości wszystkich zakupów dokonanych w sklepie internetowym są sumowane i na ich podstawie ustalany jest rabat:
– Wartość wszystkich zamówień przekracza 20000 zł brutto: rabat w wysokości 2%
– Wartość wszystkich zamówień przekracza 50000 zł brutto: rabat w wysokości 3%
– Wartość wszystkich zamówień przekracza 100000 zł brutto: rabat w wysokości 5%
Rabat naliczany jest automatycznie, a jego wysokość podawana jest w podsumowaniu zamówienia. Przed dodaniem produktów do koszyka, należy zalogować się na swoje konto.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje Konto.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: info@wyposazeniemagazynowe.pl lub zadzwonić pod numer tel.: +48 570 718 5169. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.wyposazeniemagazynowe.pl wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu internetowego oraz inne loga i znaki stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.wyposazeniemagazynowe.pl są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu internetowego.
10. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
11. Złożenie zamówienia przez Przedsiębiorcę jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu.

MOBILNA WERSJA SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Sklep internetowy dostępny jest w wersji mobilnej na telefony komórkowe i tablety pod adresem www.wyposazeniemagazynowe.pl
2. Klientów składających zamówienia przez mobilną stronę internetową obowiązują te same zasady, zawarte w niniejszym Regulaminie, co Klientów korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.wyposazeniemagazynowe.pl
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Regulamin ważny od 12.08.2015
Prawo do odstąpienia od umowy – Zwroty towaru

ZWROTY TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
PRZEDSIĘBIORCY

1. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, rozpakowania,powinien posiadać kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz dokumentację.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcom w następujących przypadkach:
• meble metalowe i wszystkie towary wymagające produkcji,•meble i wyroby z płyty
• towaru uszkodzonego
• maty higieniczne i elementy sorpcyjne
• towary których po otwarciu nie można zidentyfikować jako nowych
• towary zamawiane drogą mailową, gdzie klient otrzymuje wycenę na towar z zapytania
• czyściwa
• podkłady medyczne
• towary do specjalnego zastosowania
• towary które w opcji dostępność widnieją jako na zamówienie
• surowce chemiczne
• rękawice
• wszystkie towary sprowadzane na zamówienie klienta
3. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy.
4. W celu dokonania odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego drogą mailową na www.wyspoarzeniemagazynowe.pl lub telefonicznie pod nr +48 570 718 516 poinformować o chęci zwrotu towaru.
5. Następnie należy wypełnić „Formularz zwrotu” (załącznik w formacie: PDF do edycji lub JPEG) i przesłać go na adres e-mail www.wyspoarzeniemagazynowe.pl
6. Paczka powinna zawierać:
Zwracane produkty
Wypełniony „Formularz zwrotu”
Kopię faktury VAT
Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!